Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.33 trang 14 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 2.33 trang 14 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Viết các phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển đổi sau đây:...

Bài 2.33 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Sơ đồ chuyển đổi hoá học:. Bài 7. Tinh bột

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển đổi sau đây:

( Chất hữu cơ được viết dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn, ghi rõ điều kiện phản ứng cần thiết)

Quảng cáo

Tinh bột\( \to \) \({C_6}{H_{12}}{O_6}\) \( \to \) \({C_2}{H_6}O \to \)\({C_4}{H_6} \to \)\({C_4}{H_6}B{r_2} \to \)\({C_4}{H_8}{O_2} \to {C_4}{H_{10}}{O_2}\) \( \to {C_4}{H_6}{O_2} \to {C_4}{H_{12}}{O_4}{N_2}\)\( \to {C_4}{H_4}{O_4}N{a_2}.\)

Đáp án.

Sơ đồ chuyển đổi hoá học:

\(\eqalign{
& {\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{ + {H_2}O}^{{H^ + },{t^o}}} {C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{{{30}^0} – {{35}^0}C}^{enzim}} {C_2}{H_5}OH\buildrel {xt,{t^o}} \over
\longrightarrow \cr
& C{H_2} = CH – CH = C{H_2}\buildrel { + B{r_2}} \over
\longrightarrow \cr&BrC{H_2}CH \equiv CHC{H_2}Br\buildrel { + NaOH,{t^o}} \over
\longrightarrow \cr
& C{H_2}OHCH = CHC{H_2}OH\buildrel { + {H_2},Ni} \over
\longrightarrow \cr&HOC{H_2}{[C{H_2}]_2}C{H_2}OH\buildrel { + CuO,{t^o}} \over
\longrightarrow \cr
& OHC{[C{H_2}]_2}CHO\buildrel { + [Ag{{(N{H_3})}_2}]OH,{t^o}} \over
\longrightarrow \cr&N{H_4}OOC{[C{H_2}]_2}COON{H_4} \cr
& \buildrel { + NaOH,{t^o}} \over
\longrightarrow NaOOC{[C{H_2}]_2}COONa \cr} \)

Quảng cáo