Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.35 trang 15 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Viết phương...

Bài 2.35 trang 15 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện quá trình chuyển đổi sau và ghi rõ...

Bài 2.35 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 7. Tinh bột

Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện quá trình chuyển đổi sau và ghi rõ điều kiện phản ứng.

Quảng cáo

\(\eqalign{
& 6C{O_2} + {H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{clorophin}^\text{Ánh sáng mặt trời}} {C_6}{H_{12}}{O_6} + 6{O_2} \cr
& n{C_6}{H_{12}}{O_6}\buildrel {enzim} \over
\longrightarrow {({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O \cr
& {({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\buildrel {{H^ + },{t^o}} \over
\longrightarrow n{C_6}{H_{12}}{O_6} \cr
& {C_6}{H_{12}}{O_6} + 6{O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow 6C{O_2} + 6{H_2}O \cr} \)

Hoặc : \({C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{{30}^o} – {{35}^o}C}^{enzim}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2} \uparrow \)

\(C{H_2}OH{[CHOH]_4}CHO + {H_2}\buildrel {Ni,{t^o}} \over \longrightarrow \)

\(C{H_2}OH{[CHOH]_4}C{H_2}OH\).

Quảng cáo