Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.36 trang 15 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Viết...

Bài 2.36 trang 15 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Viết phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển đổi sau:...

Bài 2.36 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 7. Tinh bột

Viết phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển đổi sau:

a) Tinh bột\( \to \) mantozơ\( \to \) glucozơ\( \to \) ancol etylic\( \to \) axit axetic\( \to \) natri axetat \( \to \)metan.

b) Tinh bột\(\buildrel { + E} \over \longrightarrow \) A\( \to \) B\(\buildrel { + F} \over \longrightarrow \) C\(\buildrel { + G} \over \longrightarrow \) D\(\buildrel { + B} \over \longrightarrow C{H_3}COO{C_2}{H_5} + E.\)

Quảng cáo

Đáp án

\(\eqalign{
& a)2{\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n} + n{H_2}O\buildrel {men\;{\alpha  – },\,\beta – amilaza} \over
\longrightarrow \cr&n{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} \cr
& {C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + {H_2}O\buildrel {men\;mantaza} \over
\longrightarrow 2{C_6}{H_{12}}{O_6} \cr
& {C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{{{30}^o} – {{35}^o}C}^{enzim}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2} \uparrow \cr
& {C_2}{H_5}OH + {O_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{{{25}^o} – {{30}^o}C}^\text{men giấm}} C{H_3}COOH + {H_2}O \cr
& C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O \cr
& C{H_3}COONa + NaOH\buildrel {CaO,{t^o}} \over
\longrightarrow C{H_4} \uparrow + N{a_2}C{O_3} \cr} \)

b)

\(A:{C_6}{H_{12}}{O_6};E:{H_2}O;B:{C_2}{H_5}OH;\)

\(F:CuO;C:C{H_3}CHO;G:{O_2};D:C{H_3}COOH.\)

Quảng cáo