Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.47 trang 17 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Để chứng...

Bài 2.47 trang 17 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Để chứng minh trong phân tử glucozơ có  năm nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng...

Bài 2.47 trang 17 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. A. \(AgN{O_3}\) trong dung dịch amoniac, đun nóng.. Bài 9. Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbonhiđrat tiêu biểu

Để chứng minh trong phân tử glucozơ có  năm nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. \(AgN{O_3}\) trong dung dịch amoniac, đun nóng.

Quảng cáo

B. kim loại K.

C. anhiđrit axetic.

D. \(Cu{(OH)_2}\) trong \(NaOH\), đun nóng.

Đáp án. C

Quảng cáo