Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.51 trang 17 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 2.51 trang 17 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Xenlulozơ trinitrat  được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit...

Bài 2.51 trang 17 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 9. Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbonhiđrat tiêu biểu

Xenlulozơ trinitrat  được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 14,85 kg xenlulozơ trinitrat cần dung dịch chứa a kilogam axit nitric ( hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của a là

Quảng cáo

A. 10,5.                                               B. 21.

C. 11,5.                                               D. 30.

Đáp án.

Chọn A

Quảng cáo