Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.7 trang 11 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng...

Bài 2.7 trang 11 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao: Bằng những thực nghiệm nào chứng minh cấu tạo của glucozơ có những đặc điểm ...

Bài 2.7 trang 11 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao. a) Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan, điều đó chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 6 nguyên tử cacbon và tạo thành mạch không phân. Bài 5. Glucozơ

Bằng những thực nghiệm nào chứng minh cấu tạo của glucozơ có những đặc điểm sau:

a) Mạch cacbon trong phân tử là mạch không phân nhánh, có chứa 6 nguyên tử cacbon.

b) Trong phân tử có 5 nhóm OH.

Quảng cáo

c) Trong phân tử có nhóm chức \(CH = O\).

Đáp án

a) Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan, điều đó chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 6 nguyên tử cacbon và tạo thành mạch không phân nhánh.

b) Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit, vậy trong phân tử có 5 nhóm OH.

c) Phân tử glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc, tác dụng với nước brom tạo thành axit gluconic vậy trong phân tử có nhóm chức \(CH = O.\)

Quảng cáo