Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.8 trang 11 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng...

Bài 2.8 trang 11 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao: Có 4 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất lỏng: dung dịch glucozơ, benzen,...

Bài 2.8 trang 11 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao. Bài 5. Glucozơ

Có 4 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất lỏng: dung dịch glucozơ, benzen, ancol etylic, glixerol. Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết chất chứa trong từng lọ.

Quảng cáo

Đáp án

Cho 4 mẫu thử tác dụng với \(Cu{(OH)_2}\) ở nhiệt độ phòng \( \Rightarrow \) Nhận được glucozơ và glixerol. Đun nóng phân biệt được glucozơ và glixerol.

2 mẫu còn lại cho tác dụng với Na, nhận được ancol etylic, còn lại là benzen.

Quảng cáo