Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.9 trang 11 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng...

Bài 2.9 trang 11 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao: Hãy chọn những từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:...

Bài 2.9 trang 11 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao. (6) \({C_n}{({H_2}O)_m}.\). Bài 5. Glucozơ

Cho các cụm từ: hợp chất hữu cơ tạp chức; có nhiều nhóm OH; dung dịch màu xanh lam; hợp chất hữu cơ đa chức; \({C_n}{({H_2}O)_m}\); poliancol; \({C_n}{({H_2}O)_n}\); phức bạc amoniac; polime.

Hãy chọn những từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Phân tử glucozơ tác dụng với \(Cu{(OH)_2}\) tạo thành …..(1)…….. , chứng tỏ trong phân tử glucozơ…..(2)…… kề nhau.

Fructozơ tác dụng với hiđro cho….(3)….. bị oxi hoá bởi…..(4)……trong môi trường kiềm.

Cacbohiđrat là những…..(5)……..và đa số chúng có công thức chung là……(6)……..

Quảng cáo

Đáp án

(1) dung dịch màu xanh lam ;

(2) có nhiều nhóm OH;

(3) poliancol ;

(4) phức bạc amoniac ;

(5) hợp chất hữu cơ tạp chức ;

(6) \({C_n}{({H_2}O)_m}.\)

Quảng cáo