Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.1 trang 19 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 3.1 trang 19 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Nhận xét nào sau đây không đúng?...

Bài 3.1 trang 19 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án: B. Bài 11. Amin

Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Các amin đều có thể kết hợp với proton.

Quảng cáo

B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn \(C{H_3}\).

C. Metylamin có tính bazơ mạnh hơn anilin.

D. Công thức tổng quát của amin no, mạch hở \({C_n}{H_{2n + 2 + k}}{N_k}\).

Đáp án: B

Quảng cáo