Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.1 trang 19 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 3.1 trang 19 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Nhận xét nào sau đây không đúng?...

Chia sẻ
Bài 3.1 trang 19 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án: B. Bài 11. Amin

Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Các amin đều có thể kết hợp với proton.

B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn \(C{H_3}\).

C. Metylamin có tính bazơ mạnh hơn anilin.

Quảng cáo

D. Công thức tổng quát của amin no, mạch hở \({C_n}{H_{2n + 2 + k}}{N_k}\).

Đáp án: BChia sẻ