Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.13 trang 21 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Amino...

Bài 3.13 trang 21 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Amino axit X chứa một nhóm amino trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được...

Chọn đáp án đúng. Bài 3.13 trang 21 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 12. Amino axit

Amino axit X chứa một nhóm amino trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được CO2 và N2 theo tỉ lệ thể tích 4: 1. X có công thức cấu tạo thu gọn là

A. \({H_2}NC{H_2}COOH.\)

Quảng cáo

B. \({H_2}NC{H_2} – C{H_2}COOH.\)

B. \({H_2}N – CH(C{H_3}) – COOH.\)

D. \({H_2}N{\left[ {C{H_2}} \right]_3}COOH\).

Đáp án A

Quảng cáo