Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.20 trang 22 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao:...

Bài 3.20 trang 22 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Xác định công thức của A, B và C....

Xác định công thức của A, B và C.. Bài 3.20 trang 22 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 12. Amino axit

Các chất A, B, C có cùng công thức phân tử \({C_4}{H_9}{O_2}N\). Biết A tác dụng với cả \(HCl\) và \(N{a_2}O\) ; B tác dụng với hiđro mới tạo ra B’ ; B’ tác dụng với \(HCl\) tạo ra B” ;  B” tác dụng với \(NaOH\) tạo ra B’ ; C tác dụng với \(NaOH\) tạo ra muối và \(N{H_3}\). Xác định công thức của A, B và C.
Đáp án
– Chất A có công thức phân tử \({C_4}{H_9}{O_2}N\), tác dụng được với \(HCl\) và \(N{a_2}O\) nên phải có đồng thời nhóm amino \(\left( {N{H_2}} \right)\) và nhóm cacboxyl (COOH). Công thức của A là \({H_2}N – {C_3}{H_6} – COOH.\)

\(\eqalign{ & {H_2}N – {C_3}{H_6} – COOH + HCl \to \cr&Cl{H_3}N – {C_3}{H_6} – COOH  \cr & 2{H_2}N – {C_3}{H_6} – COOH + N{a_2}O \to \cr&2{H_2}N – {C_3}{H_6} – COONa + {H_2}O \cr} \)

– Chất B tác dụng với H mới sinh tạo ra B’, B’ tác dụng với \(HCl\) tạo ra muối B”;  B” tác dụng với \(NaOH\) tạo B’. Vậy B là hợp chất nitro.

Quảng cáo

Công thức của B là \({C_4}{H_9}N{O_2}.\)

\(\eqalign{ & {C_4}{H_9}N{O_2} + 6[H]\buildrel {Fe + HCl} \over \longrightarrow {C_4}{H_9}N{H_2} + 2{H_2}O  \cr & {C_4}{H_9}N{H_2} + HCl \to {C_4}{H_9}N{H_3}Cl  \cr & {C_4}{H_9}N{H_3}Cl + NaOH \to {C_4}{H_9}N{H_2} + NaCl \cr&+ {H_2}O \cr} \)

– Chất C tác dụng được với \(NaOH\) tạo muối và khí \(N{H_3}\). Vậy C phải là muối moni. Công thức của C là \({C_3}{H_5}COON{H_4}.\)

\({C_3}{H_5}COON{H_4} + NaOH \to {C_3}{H_5}COONa \)

\(+ N{H_3} \uparrow  + {H_2}O\).

Quảng cáo