Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.21 trang 22 Sách BT Hóa nâng cao lớp 12: Xác...

Bài 3.21 trang 22 Sách BT Hóa nâng cao lớp 12: Xác định công thức cấu tạo của A. Viết phương trình...

Xác định công thức cấu tạo của A. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.. Bài 3.21 trang 22 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 12. Amino axit

Một hợp chất hữu cơ A không phân nhánh, có công thức phân tử là \({C_3}{H_{10}}{O_2}{N_2}\). A tác dụng với kiềm tạo thành \(N{H_3}\), mặt khác A tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối amin bậc một.
a) Xác định công thức cấu tạo của A.
b) Viết phương trình hoá học của các phản ứng khi cho A tác dụng với \(Ba{(OH)_2}\) và \({H_2}S{O_4}\).
Đáp án
a) Chất hữu cơ A tác dụng với kiềm tạo thành \(N{H_3}\), vậy A là muối amoni, A tác dụng với axit tạo thành muối amin bậc một, vậy trong A chứa nhóm amino.

Công thức cấu tạo của A:

\({H_2}N – C{H_2} – C{H_2} – COON{H_4}\) hoặc

 

Quảng cáo

b) Các phương trình hoá học:

\(2{H_2}N{[C{H_2}]_2}COON{H_4} + Ba{(OH)_2} \to \)

\({({H_2}N{[C{H_2}]_2}COO)_2}Ba + 2N{H_3} \uparrow  + 2{H_2}O\)

\(2{H_2}N{[C{H_2}]_2}COON{H_4} + 2{H_2}S{O_4} \to \)

\({({H_3}\mathop N\limits^ +  {[C{H_2}]_2}COOH)_2}SO_4^{2 – } + {(N{H_4})_2}S{O_4}\)

Quảng cáo