Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.22 trang 22 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao:...

Bài 3.22 trang 22 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:...

Cho sơ đồ chuyển hoá sau:. Bài 3.22 trang 22 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 12. Amino axit

Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

\({C_9}{H_{17}}{O_4}N\buildrel { + NaOH} \over \longrightarrow {C_5}{H_7}{O_4}NN{a_2} + {C_2}{H_6}O\)

     (A)                             (B)                 (C)

\({C_5}{H_7}{O_4}NN{a_2}\buildrel { + HCl} \over \longrightarrow {C_5}{H_{10}}{O_4}NCl + NaCl\)

            (B)                               (D)

Quảng cáo

\(2{C_2}{H_6}O \to {C_4}{H_6}\)

    (C)               (E)

a) Viết công thức cấu tạo của A, B, C, D, E (dạng đối xứng).

b) Viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi trên.

Đáp án

Quảng cáo