Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.23 trang 23 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Viết...

Bài 3.23 trang 23 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Viết các công thức cấu tạo và gọi tên các chất có...

Viết các công thức cấu tạo và gọi tên các chất có công thức phân tử. Bài 3.23 trang 23 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 12. Amino axit

Viết các công thức cấu tạo và gọi tên các chất có công thức phân tử \({C_2}{H_7}N{O_2}\), biết các chất đều dễ dàng phản ứng với dung dịch \(HCl\) và với dung dịch \(NaOH\). Viết phương trình hoá học trực tiếp tạo ra từ từng chất từ các chất đầu thích hợp.
Đáp án
Những chất hữu cơ có công thức phân tử \({C_2}{H_7}N{O_2}\) dễ dàng phản ứng với dung dịch \(HCl\) và dung dịch \(NaOH\) là:

\(C{H_3}COON{H_4}\): Amoni axetat

Quảng cáo

\(HCOON{H_3}C{H_3}\): Metylamoni fomat

\(\eqalign{ & C{H_3}COON{H_4} + HCl \to C{H_3}COOH + N{H_4}Cl  \cr & C{H_3}OON{H_4} + NaOH \to C{H_3}COONa \cr&+ N{H_3} \uparrow  + {H_2}O  \cr & HCOON{H_3}C{H_3} + NaOH \to HCOONa \cr&+ C{H_3}N{H_2} + {H_2}O  \cr & HCOON{H_3}C{H_3} + HCl \to HCOOH \cr&+ C{H_3}\mathop {N{H_3}}\limits^ +  \mathop {Cl}\limits^ –   \cr} \)

– Phương trình hoá học của phản ứng điều chế trực tiếp 2 chất trên:

\(\eqalign{ & C{H_3}COOH + N{H_3} \to C{H_3}COON{H_4}  \cr & HCOOH + C{H_3}N{H_2} \to HCOON{H_3}C{H_3} \cr} \)

Quảng cáo