Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.45 trang 26 Sách BT Hóa nâng cao lớp 12: Hãy...

Bài 3.45 trang 26 Sách BT Hóa nâng cao lớp 12: Hãy sắp xếp các chất và giải thích ngắn gọn thứ...

Hãy sắp xếp các chất và giải thích ngắn gọn thứ tự sắp xếp đó.. Bài 3.45 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 14. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin amino axit protein

Hãy sắp xếp các chất: amoniac, alinin, p-nitroanilin, p-metylanilin, metylamin, đimetylamin theo thứ tự lực bazơ tăng dần. Giải thích ngắn gọn thứ tự sắp xếp đó.
Đáp án
Sắp xếp các chất theo thứ tự tăng dần lực bazơ

\({O_2}N – {C_6}{H_4} – N{H_2} < {C_6}{H_5}N{H_2} < \)

\(C{H_3} – {C_6}{H_4} – N{H_2} < N{H_3} < C{H_3}N{H_2} <\)

Quảng cáo

\({\left( {C{H_3}} \right)_2}NH\)

Giải thích:

– Vòng benzen có khả năng hút electron mạnh hơn nguyên tử H nên các amin thơm có lực bazơ yếu hơn \(N{H_3}\).

– Gốc metyl (\(C{H_3}\)) có khả năng đẩy electron mạnh hơn nguyên tử H nên các amin có nhóm \(C{H_3}\) có lực bazơ mạnh hơn \(N{H_3}\) , số nhóm \(C{H_3}\) liên kết với nitơ tăng thì lực bazơ của amin tăng.

– Trong các amin thơm: Nhóm nitro (\(N{O_2}\)) là nhóm thể loại 2 có khả năng hút electron nên làm giảm khả năng kết hợp \({H^ + }\) của cặp electron tự do của \(N{H_2}\), do đó p – nitroanilin có lực bazơ yếu nhất.

Quảng cáo