Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.46 trang 27 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao:...

Bài 3.46 trang 27 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Hãy nhận ra từng chất bằng phương pháp hoá...

Hãy nhận ra từng chất bằng phương pháp hoá học. Bài 3.46 trang 27 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 14. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin amino axit protein

Có ba ống nghiệm mất nhãn chứa riêng biệt ba dung dịch của từng chất sau:

Quảng cáo

 \(\eqalign{ & a){H_2}N – C{H_2} – COOH;  \cr & b){H_2}N – C{H_2} – C{H_2} – CH(N{H_2}) – COOH;  \cr & c)HOOC – C{H_2} – C{H_2} – CH(N{H_2}) – COOH. \cr} \).

Hãy nhận ra từng chất bằng phương háp hoá học

Đáp án
Dùng quỳ tím để nhận ra 3 dung dịch.
Dung dịch (a) không làm chuyển màu quỳ tím.
Dung dịch (b) làm chuyển màu quỳ tím thành xanh.
Dung dịch (c) làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ.

Quảng cáo