Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.47 trang 27 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Xác...

Bài 3.47 trang 27 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Xác định công thức cấu tạo phù hợp của A, B,...

Xác định công thức cấu tạo phù hợp của A, B, C.. Bài 3.47 trang 27 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 14. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin amino axit protein

A, B,C là ba hợp chất hữu cơ có cùng công thức phân tử là \({C_3}{H_7}{O_2}N\) và có chức hoá học khác nhau. A, B có tính chất lưỡng tính, C tác dụng được với hiđro mới sinh. Xác định công thức cấu tạo phù hợp của A, B, C.
Đáp án
Công thức cấu tạo phù hợp

Quảng cáo

A : \({H_2}N – C{H_2} – C{H_2} – COOH\) hoặc

\(\eqalign{ & B:C{H_2} = CHCOON{H_4}  \cr & C:C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – N{O_2}. \cr} \)

Quảng cáo