Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.48 trang 27 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao:...

Bài 3.48 trang 27 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo...

Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của X, ghi tên và và cho biết bậc amin của từng chất.. Bài 3.48 trang 27 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 14. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin amino axit protein

X là một tập hợp hữu cơ mạch hở chứa các nguyên tố C, H, N trong đó N chiếm 23,73% về khối lượng. X tác dụng được với \(HCl\) theo tỉ lệ 1:1. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của X, ghi tên và và cho biết bậc amin của từng chất.
Đáp án
Vì X chỉ chứa các nguyên tố C, H, N nên nó là một amin. X tác dụng với \(HCl\) theo tỉ lệ mol 1 : 1 \( \Rightarrow \) Phân tử chỉ chứa một nhóm chức amin, nghĩa là có 1 nguyên tử N trong phân tử : \({M_X} = {{14.100} \over {23,73}} = 59(g/mol).\)

Gọi công thức của X là \({C_x}{H_y}N{H_2}\), ta có

\(12x + y + 16 = 59 \Rightarrow 12x + y = 43\)

Lập bảng:

x

1

2

Quảng cáo

3

y

31(loại)

19(loại)

7(hợp lí)

Vậy công thức phân tử của X là \({C_3}{H_9}N.\)

Công thức cấu tạo của X:

\(C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – N{H_2}\): propylamin (amin bậc một)

 Baitapsgk.com

Quảng cáo