Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.49 trang 27 SBT Hoá 12 Nâng cao: Xác định công...

Bài 3.49 trang 27 SBT Hoá 12 Nâng cao: Xác định công thức phân tử của amino axit. Viết công...

Xác định công thức phân tử của amino axit. Viết công thức cấu tạo các đồng phân có thể có của amino axit.. Bài 3.49 trang 27 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 14. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin amino axit protein

Cho 100 ml dung dịch một amino axit 0,2 M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch \(NaOH\) 0,25 M, đung nóng. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thì thu được 2,5 g muối khan. Mặt khác, 100 g dung dịch amino axit nói trên có nồng độ 20,6 % phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch \(HCl\) 0,5 M.
a) Xác định công thức phân tử của amino axit.
b) Viết công thức cấu tạo các đồng phân có thể có của amino axit.
Đáp án
 a) Phương trình hoá học:

\( \Rightarrow m = 1.\)

Theo bài ra, ta có:

0,02 mol muối có khối lượng 2,5 g

Vậy 1 mol muối có khối lượng 125 g

\( \Rightarrow {M_{{{\left( {{H_2}N} \right)}_n}RCOOH}} = 125 – 23 + 1 = 103\left( {g/mol} \right)\)

\({\left( {{H_2}N} \right)_n}RCOOH + nHCl \to {\left( {\mathop {Cl}\limits^ –  {H_3}\mathop N\limits^ +  } \right)_n}RCOOH\)

            1 mol                n mol

\({{20,6} \over {103}} = 0,2mol\)            0,2 mol

\( \Rightarrow n = 1.\) Vậy công thức tổng quát của amino axit là \({H_2}N – {C_x}{H_y} – COOH\)

Quảng cáo

\(\eqalign{ & {M_{{H_2}N{C_x}{H_y}COOH}} = 103g/mol \cr&\Rightarrow {m_{{C_x}{H_y}}} = 103 – 61 = 42\left( g \right)  \cr &  \Rightarrow 12x + y = 42 \cr} \)

Lập bảng:

x

1

2

3

4

y

30 (loại)

18 (loại)

6 (hợp lí)

< 0 (loại)

Công thức của amino axit: \({H_2}N{C_3}{H_6}COOH\) 

b) Amino axit có 5 đồng phân.

Quảng cáo