Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.50 trang 27 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao:...

Bài 3.50 trang 27 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của...

Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của X biết phân tử khối của X nhỏ hơn 100.. Bài 3.50 trang 27 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 14. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin amino axit protein

Chất X có 40,45% C; 7,86 % H; 15,73%N về khối lượng, còn lại là oxi. X phản ứng với dung dịch \(NaOH\) cho muối \({C_3}{H_6}{O_2}Na\) (Y). Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của X biết phân tử khối của X nhỏ hơn 100.
Đáp án
Đặt công thức phân tử của X là \({C_x}{H_y}{O_z}{N_t}.\)

\(\% {m_O} = 100\%  – \left( {40,45 + 7,86 + 15,73} \right)\%  = 35,96\% \)

Ta có: \(x:y:z:t = {{40,45} \over {12}}:{{7,86} \over 1}:{{35,96} \over {16}}:{{15,73} \over {14}} = 3:7:2:1\)

Công thức đơn giản của X : \({C_3}{H_7}{O_2}N.\)

Quảng cáo

Công thức phân tử \({\left( {{C_3}{H_7}{O_2}N} \right)_n} \Rightarrow M = 89n < 100.\)

Vì n nguyên, nên n = 1, Công thức phân tử của X: \({C_3}{H_7}{O_2}N\).

\({C_3}{H_7}{O_2}N + NaOH \to {C_3}{H_6}{O_2}NNa + {H_2}O\)

     (X)                               (Y)

Muối Y có cùng số nguyên tử C với X, giảm 1 nguyên tử H thay bằng

1 nguyên tử Na. Vậy X là amino axit:

 hoặc \({H_2}N – C{H_2} – C{H_2} – COOH.\)

Quảng cáo