Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.6 trang 20 SBT Hoá 12 Nâng cao: Dung dịch X...

Bài 3.6 trang 20 SBT Hoá 12 Nâng cao: Dung dịch X gồm HCl và H2 SO4 có pH = 2...

Bài 3.6 trang 20 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. \({C_2}{H_5}N{H_2}\) và \({C_4}{H_9}N{H_2}\).   Bài 11. Amin

Dung dịch X gồm \(HCl\) và \({H_2}S{O_4}\) có pH = 2. Để trung hoà hoàn toàn 0,59 g hỗn hợp hai amin no, đơn chức, bậc một ( có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn hoặc bằng 4) phải dùng 1 lít dung dịch X. Công thức của hai amin có thể là

A. \(C{H_3}N{H_2}\) và \({C_4}{H_9}N{H_2}\).

Quảng cáo

B. \({C_3}{H_7}N{H_2}\) và \({C_4}{H_9}N{H_2}\).

C. \({C_2}{H_5}N{H_2}\) và \({C_4}{H_9}N{H_2}\).

D. A và C.

Đáp án. D

Quảng cáo