Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 4.15* trang 30 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao:...

Bài 4.15* trang 30 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên( đo ở đktc )...

Bài 4.15* trang 30 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 17. Vật liệu polime

Poli (vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên ( chứa 95% thể tích khí metan) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau:

Metan      \(\buildrel {hs15\% } \over \longrightarrow \)  Axetilen    \(\buildrel {hs95\% } \over \longrightarrow \)   Vinyl clorua  \(\buildrel {hs90\% } \over \longrightarrow \)PVC.

Quảng cáo

Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu \({m^3}\) khí thiên nhiên( đo ở đktc )?

A. 5589 m3.                                    B. 5883 m3.

C. 2941 m3.                                    D. 5880 m3.

Đáp án B

Quảng cáo