Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 4.17 trang 31 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao:...

Bài 4.17 trang 31 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra chất...

Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra chất D.. Bài 4.17 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 17. Vật liệu polime

Khi cho hai chất A, B trùng ngưng tạo thành polime D có công thức:

Quảng cáo

Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra chất D.

Đáp án

\(nHO[C{H_2}]OH + nHOOC{C_6}{H_4}COOH\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_p^{xt,{t^o}}} \)

Quảng cáo