Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 4.18 trang 31 Sách BT Hóa nâng cao lớp 12: Hãy...

Bài 4.18 trang 31 Sách BT Hóa nâng cao lớp 12: Hãy viết ba sơ đồ điều chế cao su butađien đi từ ba...

Hãy viết ba sơ đồ điều chế cao su butađien đi từ ba loại nguyên liệu khác nhau có sẵn trong thiên nhiên.. Bài 4.18 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 17. Vật liệu polime

Hãy viết ba sơ đồ điều chế cao su butađien đi từ ba loại nguyên liệu khác nhau có sẵn trong thiên nhiên.

Đáp án

*) Đi từ dầu mỏ:

Dầu mỏ \(\eqalign{ & \buildrel {Crackinh} \over\longrightarrow {C_4}{H_{10}}\buildrel {Crackinh} \over\longrightarrow {C_2}{H_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{askt}^{ + C{l_2}}} {C_2}{H_5}Cl \to   \cr &  \cr} \)

\(\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o}}^{ + NaOH\; loãng}} {C_2}{H_5}OH\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o}}^{xt}} {C_4}{H_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{xt,{t^o},p}^\text{Trùng hợp}} \) 

Quảng cáo

*) Đi từ than đá, đá vôi

\(\eqalign{ & CaC{O_3}\buildrel {{{900}^o}C} \over \longrightarrow CaO\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{{2000}^o}C}^{ + C}} Ca{C_2}\buildrel { + {H_2}O} \over \longrightarrow {C_2}{H_2} \to   \cr & \mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{{60}^o} – {{80}^o}C}^{ + {H_2}O;HgS{O_4}}} C{H_3}CHO\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{Ni}^{ + {H_2}}} {C_2}{H_5}OH\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o}}^{xt}} {C_4}{H_6} \to  \cr} \)

\(\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{xt,{t^o},p}^\text{Trùng hợp}} \) 

 

*) Đi từ tinh bột, xenlulozơ:

\({\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{H^ + }}^{ + {H_2}O}} {C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{{30}^o} – {{35}^o}C}^{enzim}} {C_2}{H_5}OH\)

\(\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o}}^{xt}} {C_4}{H_6}  \)\(\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{xt,{t^o},p}^\text{Trùng hợp}} \) 

 Baitapsgk.com

Quảng cáo