Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 4.22 trang 31 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Nêu...

Bài 4.22 trang 31 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Nêu các dạng cấu trúc cơ bản của mạch phân tử...

Nêu các dạng cấu trúc cơ bản của mạch phân tử polime.. Bài 4.22 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 17. Vật liệu polime

Nêu các dạng cấu trúc cơ bản của mạch phân tử polime. Cho ví dụ minh hoạ.

Đáp án

Quảng cáo

Có ba dạng cấu trúc cơ bản của mạch phân tử polime:

– Dạng mạch thẳng: PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ.

– Dạng mạch phân nhánh: amilopectin

– Dạng mạch không gian: cao su lưu hoá.

Quảng cáo