Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 4.25 trang 32 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao:...

Bài 4.25 trang 32 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Tơ nilon – 6,6 là...

Tơ nilon – 6,6 là. Bài 4.25 trang 32 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 18. Luyên tập: Polime và vật liệu polime

Tơ nilon – 6,6 là

A. hexaclcxiclohexan.

Quảng cáo

B. poliamit của axit ađipic và hexametylenđiamin.

C. poliamit của axit \(\varepsilon \) – aminocaproic.

D. polieste của axit ađipic và etylen glicol.

Đáp án B

Quảng cáo