Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 4.27 trang 32 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao:...

Bài 4.27 trang 32 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Chọn đáp án đúng...

Chọn đáp án đúng. Bài 4.27 trang 32 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 18. Luyên tập: Polime và vật liệu polime

Polime  là sản phẩm của phản ứng trùng hợp sau đó thuỷ phân trong môi trường kiềm của monome nào sau đây?

A. \(C{H_2} = CH – COOC{H_3}.\)               

Quảng cáo

B. \(C{H_3}COOCH = C{H_2}.\)

C. \({C_2}{H_5}COOC{H_2}CH = C{H_2}.\)                   

D.\(C{H_2}CHCOOC{H_2}CH = C{H_2}.\)

Đáp án B

Quảng cáo