Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 4.31 trang 33 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao:...

Bài 4.31 trang 33 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Viết phương trình hoá học của phản ứng điều...

Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế. Bài 4.31 trang 33 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 18. Luyên tập: Polime và vật liệu polime

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế poli( isobutyl metacrylat) từ axit và ancol tương ứng.

Quảng cáo

b) Khi đốt cháy 1 thể tích hiđrocacbon A cần 6 thể tích khí \({O_2}\) và tạo ra 4 thể tích khí \(C{O_2}\). Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp chất A để tạo polime.

Đáp án

Phương trình hoá học của phản ứng điều chế poli(isobutyl metacrylat):

Quảng cáo