Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 4.32 trang 33 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Từ...

Bài 4.32 trang 33 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Từ metan và các hoá chất cần thiết, hãy viết sơ đồ...

Từ metan và các hoá chất cần thiết, hãy viết sơ đồ điều chế cao su buna bằng:

a) Bốn phản ứng liên tiếp.

b) Năm phản ứng liên tiếp.. Bài 4.32 trang 33 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 18. Luyên tập: Polime và vật liệu polime

Từ metan và các hoá chất cần thiết, hãy viết sơ đồ điều chế cao su buna bằng:

a) Bốn phản ứng liên tiếp.

Quảng cáo

b) Năm phản ứng liên tiếp.

Đáp án

\(\eqalign{ & a)C{H_4}\buildrel {{{1500}^o}C} \over \longrightarrow {C_2}{H_2}\buildrel {CuC{l_2},N{H_4}Cl} \over \longrightarrow \cr&C{H_2} = CH – C \equiv CH\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o},Pd/PbC{O_3}}^{ + {H_2}}}   \cr &  \cr} \)

\( \to C{H_2} = CH – CH = C{H_2}\buildrel {Na,{t^o}} \over \longrightarrow \)                                                              

 

\(b)C{H_4}\buildrel {{{1500}^0}C} \over \longrightarrow {C_2}{H_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o},Pd}^{ + {H_2}}} {C_2}{H_4}\buildrel { + {H_2}O} \over \longrightarrow {C_2}{H_5}OH\buildrel {xt,{t^o}} \over \longrightarrow \)

\( \to C{H_2} = CH – CH = C{H_2}\buildrel {Na,{t^o}} \over \longrightarrow \)                                                             

Quảng cáo