Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.16 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Viết phương trình...

Bài 7.16 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Viết phương trình hóa học của các phản ứng để xác...

Viết phương trình hóa học của các phản ứng để xác định các chất A, B và C.. Bài 7.16 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 39. Một số hợp chất của crom

Một bột màu lục A thực tế không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm. Khi nấu chảy với kiềm và có mặt không khí nó chuyển thành chất B có màu vàng, dễ tan trong nước. Chất B tác dụng với axit chuyển thành chất C có màu da cam. Chất C bị lưu huỳnh khử thành chất A và oxi hoá axit clohiđric thành khí clo.

Viết phương trình hoá học của các phản ứng để xác định các chất A, B và C.

Đáp án

A là \(C{r_2}{O_3}\) màu lục, là oxit lưỡng tính, không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm.

Quảng cáo

Khi nấu chảy với kiềm và có mặt \({O_2}\) của không khí tạo ra chất B có màu vàng là \(N{a_2}Cr{O_4}\):

\(2C{r_2}{O_3} + 8NaOH + 3{O_2} \to 4N{a_2}Cr{O_4} + 4{H_2}O\)

   (A)                                                 (B)

\(2N{a_2}Cr{O_4} + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}C{r_2}{O_7} + N{a_2}S{O_4} + {H_2}O\)

                                           (C)

\(\eqalign{  & N{a_2}C{r_2}{O_7} + S\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow C{r_2}{O_3} + N{a_2}S{O_4}  \cr  & N{a_2}C{r_2}{O_7} + 14HCl \to 2CrC{l_3} + 2NaCl + 3C{l_2} \cr&+ 7{H_2}O \cr} \)

Quảng cáo