Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.17 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Giá trị của...

Bài 7.17 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Giá trị của m là...

Giá trị của m là. Bài 7.17 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 40. Sắt

Cho 3,08 g Fe vào 150 ml dung dich \(AgN{O_3}\) 1 M, lắc kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 11,88.                                             B. 16,20.

C. 18,20.                                             D. 17,96.

Đáp án

Quảng cáo

\(\eqalign{  & B  \cr  & {n_{AgN{O_3}}} = 0,15mol;{n_{Fe}} = 0,055mol  \cr  & Fe + 2AgN{O_3} \to Fe{\left( {N{O_3}} \right)_2} + 2Ag \cr} \)

0,055     0,11                0,055           0,11(mol)

\(Fe{\left( {N{O_3}} \right)_2} + AgN{O_3} \to Fe{\left( {N{O_3}} \right)_3} + Ag\)

0,04            0,15 – 0,11 = 0,04                    0,04(mol)

\( \Rightarrow F{e^{2 + }}\) dư

m = 108. 0,15 =16,2 (g)

Quảng cáo