Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.39 trang 61 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Xác...

Bài 7.39 trang 61 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Xác định phần trăm khối lượng của Fe trong mẫu...

Xác định phần trăm khối lượng của Fe trong mẫu thép.. Bài 7.39 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 42. Hợp kim của sắt

Hoà tan một mẫu thép có khối lượng 1,14 g trong dung dịch \({H_2}S{O_4}\) loãng, dư. Lọc bỏ phần không tan được, dung dịch X. Thêm từ từ dung dịch \(KMn{O_4}\) 0,1M vào dung dich X cho đến khi dung dịch này có màu hồng thì đã dùng hết 40 ml dung dịch \(KMn{O_4}\). Xác định phần trăm khối lượng của Fe trong mẫu thép.

Đáp án

Sắt trong mẫu thép tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\) loãng:

Quảng cáo

\(Fe + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2} \uparrow \)     (1)

\(\eqalign{  & 10FeS{O_4} + 2KMn{O_4} + 8{H_2}S{O_4} \to 5F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} \cr&+ {K_2}S{O_4} + 2MnS{O_4} + 8{H_2}O\left( 2 \right)  \cr  & {n_{KMn{O_4}}} = {{40.0,1} \over {1000}} = 0,004\left( {mol} \right) \cr} \)      

Theo (2): \({n_{FeS{O_4}}} = {{0,004.10} \over 2} = 0,02\left( {mol} \right)\)

Theo (1):

\(\eqalign{  & {n_{Fe}} = {n_{FeS{O_4}}} = 0,02\left( {mol} \right)  \cr  & \% {m_{Fe}} = {{56.0,02} \over {1,14}}.100\%  = 98,24\%  \cr} \)

Quảng cáo