Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.44 trang 61 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao:...

Bài 7.44 trang 61 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Số mol HCl đã tham gia phản ứng là...

Số mol HCl đã tham gia phản ứng là. Bài 7.44 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 43. Đồng và một số hợp chất của đồng

Cho 6,4 g hỗn hợp gồm CuO và \(F{e_2}{O_3}\) tác dụng hết với dung dịch HCl thu được hai muối có tỉ lệ mol 1 : 1. Số mol HCl đã tham gia phản ứng là

Quảng cáo

A. 0,2 mol.                                           B. 0,4 mol.

C. 0,6 mol.                                           D. 0,8 mol.

Đáp án A

Quảng cáo