Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.51 trang 61 SBT Hoá 12 Nâng cao: Giá trị của...

Bài 7.51 trang 61 SBT Hoá 12 Nâng cao: Giá trị của a là...

Giá trị của a là. Bài 7.51 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác

Cho 30,6 g hỗn hợp gồm Mg, Zn, Ag tác dụng với 900 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ ). Cho dần NaOH vào A để lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Lọc lấy kết tủa và nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được a gam chất rắn. Giá trị của a là

A. 38,7.                                            B. 37,8.

C. 40,2.                                            D. 39,8.

Quảng cáo

Đáp án B.

\({n_{C{l^ – }}} = 0,9\left( {mol} \right)\)

\(\eqalign{  & Mg \to MgC{l_2} \to Mg{\left( {OH} \right)_2} \to MgO  \cr  & Zn \to ZnC{l_2} \to Zn{\left( {OH} \right)_2} \to ZnO \cr} \)

Từ 2 sơ đồ trên ta thấy: \({n_O} = {1 \over 2}{n_{C{l^ – }}}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {n_O} = {{0,9} \over 2} = 0,45\left( {mol} \right);\cr&{m_O} = 16.0,45 = 7,2\left( g \right)   \cr  & a = 30,6 + 7,2 = 37,8\left( g \right) \cr} \)

Quảng cáo