Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.63 trang 72 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Cho...

Bài 7.63 trang 72 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Cho 3,78 g bột Al phản ứng vừa đủ với dung dịch...

Cho 3,78 g bột Al phản ứng vừa đủ với dung dịch muối. Bài 7.63 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 45. Luyện tập: Tính chất của crom sắt và những hợp chất của chúng

Cho 3,78 g bột Al phản ứng vừa đủ với dung dịch muối \(XC{l_3}\) tạo thành kim loại X và dung dịch Y. Khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4,06 g so với dung dịch \(XC{l_3}\). Xác định công thức muối \(XC{l_3}\).

Đáp án

 Phuong trình hoá học:

Quảng cáo

\(Al + XC{l_3} \to AlC{l_3} + X\)

\({{3,78} \over {27}} = 0,14\)       0,14     0,14(mol)

Khối lượng giảm 4,06 g nên:

(X + 106,5).0,14 – (133,5.0,14) = 4,06

\( \Rightarrow X = 56g/mol \Rightarrow Fe\). Công thức của muối là \(FeC{l_3}\).

Quảng cáo