Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.8 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Xác định thành...

Bài 7.8 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của...

Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các kim loại trong hợp kim.. Bài 7.8 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 38. Crom

Cho 100 g hợp kim của Fe, Cr và Al tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH thu được 5,04 lít khí. Lấy bã rắn không tan cho tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl (không có không khí) thu được 38,8 lít khí. Các thể tích khí đo ở đktc. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các kim loại trong hợp kim.

Đáp án

\(\eqalign{  & 2Al + 2NaOH + 6{H_2}O \to 2Na[Al{\left( {OH} \right)_4}] \cr&+ 3{H_2} \uparrow  (1) \cr  & Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow (2)  \cr  & Cr + 2HCl \to CrC{l_2} + {H_2} \uparrow (3) \cr} \)   

Quảng cáo

Theo phương trình (1) ta có:

\(\eqalign{  & {n_{Al}} = {2 \over 3}{n_{{H_2}}} = {2 \over 3}.{{5,04} \over {22,4}} = 0,15\left( {mol} \right)  \cr  & {n_{Al}} = 0,15.27 = 4,05\left( g \right)\cr& \Rightarrow {m_{Cr + Fe}} = 100 – 4,05 = 95,95\left( g \right)  \cr  &  \cr} \)

Gọi số mol của Fe và Cr lần lượt là x và y.

Theo các phương trình (2) và (3) ta có: \(x + y = {{38,8} \over {22,4}}\)

Do đó có hệ: \(\left\{ \matrix{  56x + 52y = 95,95 \hfill \cr  x + y = {{38,8} \over {22,4}} \hfill \cr}  \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{  x = 1,4696 \hfill \cr y = 0,2625 \hfill \cr}  \right.\)

\(\eqalign{ & \% {m_{Al}} = {{4,05} \over {100}}.100\%  = 4,05\% ;\cr&\% {m_{Fe}} = {{1,4695.56} \over {100}}.100\%  = 82,30\%   \cr & \% {m_{Cr}} = 100\%  – 4,05\%  – 82,30\%  = 13,65\%  \cr} \)

Quảng cáo