Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.14 trang 36 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Phản...

Câu 5.14 trang 36 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá...

Chọn đáp án đúng. Câu 5.14 trang 36 Sách bài tập (SBT) Hoá Nâng cao – Bài 20. Dãy điện hóa của kim loại

Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá:

                  \(2Cr + 3N{i^{2 + }} \to 2C{r^{3 + }} + 3Ni\)

\({E^0}\) của pin điện hoá là

A. 1,0 V.                                  B. 0,48 V.

Quảng cáo

C. 0,78 V.                                D. 0,96 V.

Biết: \(E_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 =  – 0,74V;E_{N{i^{2 + }}/Ni}^0 =  – 0,26V.\)

Đáp án 

Chọn B

Suất điện động của pin:

                   \(E_{pin}^0 = E_{N{i^{2 + }}/Ni}^0 – E_{C{r^{3 + }}/Cr}^0\)

                            = – 0,26 – ( – 0,74) = 0,48 (V)

Quảng cáo