Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.19 trang 37 SBT Hóa 12 Nâng cao: Chất nào sau...

Câu 5.19 trang 37 SBT Hóa 12 Nâng cao: Chất nào sau đây có thể oxi hoá được ion Fe2+ thành ion Fe3+...

Chọn đáp án đúng. Câu 5.19 trang 37 Sách bài tập (SBT) Hoá Nâng cao – Bài 20. Dãy điện hóa của kim loại

Chất nào sau đây có thể oxi hoá được ion \(F{e^{2 + }}\)  thành ion \(F{e^{3 + }}\)?

Quảng cáo

A. \(C{u^{2 + }}\)                                  B. \(P{b^{2 + }}\)

C. \(A{g^ + }\)                                    D. Au

Đáp án

Chọn C

Quảng cáo