Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.20 trang 37 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Cho...

Câu 5.20 trang 37 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Cho các cặp oxi hoá- khử sau:...

Cho các cặp oxi hoá- khử sau:. Câu 5.20 trang 37 Sách bài tập (SBT) Hoá Nâng cao – Bài 20. Dãy điện hóa của kim loại

Cho các cặp oxi hoá- khử sau: \(C{u^{2 + }}/Cu;F{e^{2 + }}/Fe;M{g^{2 + }}/Mg.\)

a) Viết phương trình biến đổi giữa ion kim loại và nguyên tử kim loại trong mỗi cặp.

b) Hãy cho biết:

– Ion nào có tính oxi hoá mạnh nhất?

– Ion nào có tính oxi hoá yếu nhất?

– Kim loại nào có tính khử mạnh nhất?

– Kim loại nào có tính khử yếu nhất?

c) Dùng  một hoặc hai chất khử nào ở trên để có thể khử được:

– Ion \(F{e^{2 + }}\)?

Quảng cáo

– Ion \(C{u^{2 + }}\) ?

Viết các phương trình hoá học dạng ion thu gọn.

Đáp án

\(\eqalign{
& C{u^{2 + }} + 2e \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} Cu \cr
& F{e^{2 + }} + 2e \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} Fe \cr
& M{g^{2 + }} + 2e \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} Mg \cr} \)

b) Ion có tính oxi hoá mạnh nhất: \(C{u^{2 + }}\).

Ion có tính oxi hoá yếu nhất: \(M{g^{2 + }}\).

Kim loại có tính khử mạnh nhất: Mg.

Kim loại có tính khử yếu nhất Cu.

c) Mg khử được ion: \(F{e^{2 + }}:Mg + F{e^{2 + }} \to M{g^{2 + }} + Fe\)

Mg và Fe khử được ion

\(C{u^{2 + }}:Mg + C{u^{2 + }} \to M{g^{2 + }} + Cu \downarrow \)

             \(Fe + C{u^{2 + }} \to F{e^{2 + }} + Cu \downarrow \)

Quảng cáo