Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.22 trang 37 SBT Hóa 12 Nâng cao: Có những cặp...

Câu 5.22 trang 37 SBT Hóa 12 Nâng cao: Có những cặp oxi hóa – khử sau...

Có những cặp oxi hóa – khử sau. Câu 5.22 trang 37 Sách bài tập (SBT) Hoá Nâng cao – Bài 20. Dãy điện hóa của kim loại

Có những cặp oxi hoá – khử sau: \(F{e^{2 + }}/Fe;C{u^{2 + }}/Cu;F{e^{3 + }}/F{e^{2 + }}.\)

a) Fe có thể bị oxi hoá trong dung dịch \(FeC{l_3}\) và trong dung dịch \(CuC{l_2}\) không? Giải thích và viết phương trình hoá học dạng ion thu gọn, nếu có.

b) Cu có thể bị oxi hoá trong dung dịch \(FeC{l_3}\) và trong dung dịch \(FeC{l_2}\) không? Giải thích và viết phương trình hoá học dạng ion thu gọn, nếu có.

Đáp án

Quảng cáo

a) Fe bị oxi hoá trong các dung dịch \(FeC{l_3}\) và trong dung dịch \(CuC{l_2}\) vì

\(E_{F{e^{3 + }}/Fe^{2+}}^0 > E_{C{u^{2 + }}/Cu}^0 > E_{F{e^{2 + }}/Fe}^0\)

Các phương trình hoá học

\(\eqalign{& 2F{e^{3 + }} + Fe \to 3F{e^{2 + }}  \cr & C{u^{2 + }} + Fe \to Cu + F{e^{2 + }} \cr} \)

b) Cu bị oxi hoá trong dung dịch \(FeC{l_3}\), nhưng không bị oxi hoá trong dung dịch \(FeC{l_2}\). Do thế điện cực chuẩn của cặp \(C{u^{2 + }}/Cu\) nhỏ hơn cặp \(F{e^{3 + }}/F{e^{2 + }}\)

Phương trình hoá học : \(2F{e^{3 + }} + Cu \to 2F{e^{2 + }} + C{u^{2 + }}\)

Quảng cáo