Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.23 trang 38 SBT Hóa 12 Nâng cao: Có những phản...

Câu 5.23 trang 38 SBT Hóa 12 Nâng cao: Có những phản ứng hóa học nào có thể xảy ra khi cho a...

Có những phản ứng hóa học nào có thể xảy ra khi cho a mol Zn vào dung dịch chứa b mol…. Câu 5.23 trang 38 Sách bài tập (SBT) Hoá Nâng cao – Bài 20. Dãy điện hóa của kim loại

Có những phản ứng hoá học nào có thể xảy ra khi cho a mol Zn vào dung dịch chứa b mol \(AgN{O_3}\) và  c mol \(Cu{(N{O_3})_2}?\)

Đáp án

Phương trình hoá học của các phản ứng có thể xảy ra:

Quảng cáo

\(\eqalign{ & Zn + 2AgN{O_3} \to Zn{\left( {N{O_3}} \right)_2} + 2Ag\left( 1 \right)  \cr & Zn + Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} \to Zn{\left( {N{O_3}} \right)_2} + Cu(2) \cr} \)

Biện luận

– Nếu \(a \le 0,5b:\) chỉ xảy ra phản ứng (1).

– Nếu \(0,5b < a < 0,5b + c:\) phản ứng (1) kết thúc, phản ứng (2) chưa kết thúc.

– Nếu \(a \ge 0,5b + c:\) các phản ứng (1) và (2) đều kết thúc.

Quảng cáo