Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.33 trang 39 Sách bài tập Hóa 12 NC Tính thành...

Câu 5.33 trang 39 Sách bài tập Hóa 12 NC Tính thành phần phần trăm các kim loại trong hỗn hợp ban...

Tính thành phần phần trăm các kim loại trong hỗn hợp ban đầu theo số mol và theo khối lượng.. Câu 5.33 trang 39 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 21. Luyện tập: Tính chất của kim loại

Cho 8,3 g hỗn hợp bột các kim loại Fe và Al tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 8,4 lít \({H_2}\) đo ở 136,5oC và 760 mm Hg.

a) Tính thành phần phần trăm các kim loại trong hỗn hợp ban đầu theo số mol và theo khối lượng.

b) Tính tổng số mol electron mà kim loại đã nhường.

Đáp án

\(a){n_{{H_2}}} = {{8,4.1} \over {0,082.409,5}} = 0,25(mol)\)

Quảng cáo

            \(2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2} \uparrow \)               (1)

            \(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)                    (2)

Gọi số mol Al và Fe có trong hỗn hợp là x và y. Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \matrix{ 27x = 56y = 8,3 \hfill \cr \hfill \cr 1,5x + y = 0,25 \hfill \cr}  \right.\)\( \Rightarrow \)\(\left\{ \matrix{ x = 0,1 \hfill \cr \hfill \cr y = 0,1 \hfill \cr}  \right.\)

Thành phần % theo số mol : 50% Al, 50% Fe.

Thành phần % theo khối lượng : 67,47% Fe, 32,53% Al

b) Tổng số mol electron mà kim loại đã nhường là 0,5 mol.

Quảng cáo