Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.19 trang 51 Sách bài tập Hóa 12 NC Nhóm IIA...

Câu 6.19 trang 51 Sách bài tập Hóa 12 NC Nhóm IIA gồm những nguyên tố: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra (nguyên...

Nhóm IIA gồm những nguyên tố: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra (nguyên tố phóng xạ).. Câu 6.19 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 30. Kim loại kiềm thổ

Nhóm IIA gồm những nguyên tố: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra (nguyên tố phóng xạ).

a) Chúng là những nguyên tố kim loại hay phi kim? Hãy dẫn ra một lí do cho câu trả lời.

b) Nguyên tố Ca tạo ra một loại ion hay nhiều loại ion? Vì sao?

Quảng cáo

c) Năng lượng ion hoá và thế điện cực chuẩn liên quan thế nào đến tính khử của những nguyên tố này?

Đáp án

a) Nhóm IIA gồm những nguyên tố kim loại, vì chúng có năng lượng ion hoá nhỏ, thế điện cực chuẩn \({E^0}\) nhỏ.

b) Nguyên tố Ca chỉ tạo ra một loại ion \(C{a^{2 + }}\), do năng lượng ion hoá \({I_1}\) và \({I_2}\) gần nhau và nhỏ (1150 kJ/mol).

c) Các nguyên tố nhóm IIA có năng lượng ion hoá nhỏ, thế điện cực chuẩn nhỏ, do đó có tính khử mạnh. Năng lượng ion hoá và thế điện cực chuẩn càng nhỏ thì kim loại có tính khử càng mạnh.

Quảng cáo