Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.20 trang 51 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: So sánh...

Câu 6.20 trang 51 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: So sánh kim loại Ca và Mg về các mặt sau...

So sánh kim loại Ca và Mg về các mặt sau. Câu 6.20 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 30. Kim loại kiềm thổ

So sánh kim loại Ca và Mg về các mặt sau

– Cấu hình electron của nguyên tử.

– Năng lượng ion hoá.

– Tác dụng với nước và axit.

– Tính chất của oxit và hidroxit.

– Phương pháp điều chế đơn chất.

Đáp án

Mg

Ca

Cấu hình electron

\(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}\)

\(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}4{s^2}\)

Năng lượng ion hoá \({I_2}\)

\(\left( {kJ/mol} \right)\)

Quảng cáo

1450

1150

Tác dụng với \({H_2}O\).

Tác dụng với axit

Nhiệt độ cao

Nhiệt độ thường

Nhiệt độ thường

Nhiệt độ thường

Tính chất của oxit

Tính chất của hiđroxit

Oxit bazơ

Bazơ không tan

Oxit bazơ, tác dụng với \({H_2}O\)

Bazơ ít tan

Điều chế

Điện phân \(MgC{l_2}\) nóng chảy

Điện phân \(CaC{l_2}\)nóng chảy

Quảng cáo