Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.34 trang 54 SBT Hóa học 12 Nâng cao: Dựa vào...

Câu 6.34 trang 54 SBT Hóa học 12 Nâng cao: Dựa vào đồ thị, hãy cho biết số mol đã tác dụng với dung...

Dựa vào đồ thị, hãy cho biết số mol đã tác dụng với dung dịch. Câu 6.34 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Vẽ đồ thị biểu diễn số mol \(CaC{O_3}\) sinh ra phụ thuộc vào số mol \(C{O_2}\) tác dụng với dung dịch \(Ca{(OH)_2}\). Biết dung dịch chứa 1 mol \(Ca{(OH)_2}\), số mol \(C{O_2}\) tham gia phản ứng lần lượt là: 0; 0,5; 1;1,5; 2.

Dựa vào đồ thị, hãy cho biết số mol \(C{O_2}\) đã tác dụng với dung dịch \(Ca{(OH)_2}\) để thu được 0,75 mol \(CaC{O_3}\).

Đáp án

Viết các phương trình hoá học:

\(Ca{\left( {OH} \right)_2} + C{O_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O\)   ( 1 )

\(CaC{O_3} + C{O_2} + {H_2}O \to Ca{\left( {HC{O_3}} \right)_2}\)    (2)

Lần lượt thay các số mol \(C{O_2}\) vào (1) và (2) để tìm số mol \(CaC{O_3}\) sau các phản ứng. Ta lập được bảng sau:

\({n_{C{O_2}}}\)

0

Quảng cáo

0,5

1

1,5

2

\({n_{CaC{O_3}}}\)

0

0,5

1

0,5

0

Đồ thị biểu diễn số mol \(CaC{O_3}\) phụ thuộc vào số mol \(C{O_2}\):

Từ điểm 0,75 mol \(CaC{O_3}\) trên trục tung kẻ đoạn thẳng song song với trục hoành. Đoạn thẳng này cắt đồ thị ở nhữmg điểm a và b, từ những điểm này ta kẻ các đoạn thång song song với truc tung. Ta có các số 0,75 và 1,25. Đó là các số mol \(C{O_2}\) cần dùng để có được 0,75 mol \(CaC{O_3}\).

Quảng cáo