Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.35* trang 54 Sách bài tập Hóa 12 NCHãy cho biết...

Câu 6.35* trang 54 Sách bài tập Hóa 12 NCHãy cho biết nước trong bình có tính cứng tạm thời hay tính...

a) Hãy cho biết nước trong bình có tính cứng tạm thời hay tính cứng vĩnh cửu. Vì sao?

b) Đun sôi nước trong bình cho đến phản ứng hoàn toàn, hãy cho biết:. Câu 6.35* trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Trong một bình nước có chứa 001 mol \(N{a^ + }\); 0,02 mol \(C{a^{2 + }}\); 0,005 mol \(M{g^{2 + }}\); 0,05 mol \(HCO_3^ – \) và 0,01 mol \(C{l^ – }\)

a) Hãy cho biết nước trong bình có tính cứng tạm thời hay tính cứng vĩnh cửu. Vì sao?

b) Đun sôi nước trong bình cho đến phản ứng hoàn toàn, hãy cho biết:

1. Số mol các ion còn lại trong bình.

Quảng cáo

2. Tính cứng của nước có thay đổi không?

Đáp án

a) Nước trong bình có cả tính cứng tạm  thời và tính cứng vĩnh cửu.

b) Sau khi đun sôi nước:

1 . Ion hiđrocacbonat bị phân huỷ:

\(2HCO_3^ –  \to CO_3^{2 – } + {H_2}O + C{O_2}\)

0,05 mol \(HCO_3^ – \) bị phân huỷ tạo ra 0,025 mol \(CO_3^{2 – }\), liên kết với 0,02 mol \(C{a^{2 + }}\) và 0,005 mol \(M{g^{2 + }}\), tạo ra kết tủa \(CaC{O_3}\) và \(MgC{O_3}\).

Sau khi đun sôi, nước trong bình còn lại: 0,01 mol \(N{a^ + }\), 0,01 mol \(C{l^ – }\)

2. Nước sau khi đun là nước mềm.

Quảng cáo