Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.36 trang 54 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Giá...

Câu 6.36 trang 54 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Giá trị của m là...

Giá trị của m là. Câu 6.36 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 32. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm kim loại kiềm thổ

Cho 20,6 g hỗn hợp muối cacbonat của một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 4,48 lít khí thoát ra (đktc). Cô cạn dung dịch, muối khan thu được đem điện phân nóng chảy thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

A. 8,6.                                                  B. 8,7.

Quảng cáo

C. 8,8.                                                  D. 8,9

Đáp án

Chọn A

\(\eqalign{ & {M_2}C{O_3} + 2HCl \to 2MCl + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O  \cr & {M’}C{O_3} + 2HCl \to 2{M’}C{l_2} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O  \cr & {n_{C{O_2}}} = {n_{muối \;cacbonat}} = {n_{CO_3^{2 – }}} = 0,2mol  \cr & {m_{KL}} = {m_{muối \;cacbonat}} – {m_{CO_3^{2 – }}} = 20,6 – 60.0,2\cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\, = 8,6\left( g \right). \cr} \)

Quảng cáo