Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.43 trang 56 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Kim...

Câu 6.43 trang 56 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Kim loại X là...

Kim loại X là. Câu 6.43 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 33. Nhôm

Cho 24,3 g kim loại X (có hoá trị n duy nhất) tác dụng với 5,04 lít O2 khí (đktc) thu được chất rắn A. Cho A tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1,8 g khí \({H_2}\) thoát ra. Kim loại X là

Quảng cáo

A. Mg.                                                            B. Zn.

C. Al.                                                              D. Ca.

Đáp án C

Quảng cáo