Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.47 trang 56 Sách bài tập Hóa 12 NCViết các phương...

Câu 6.47 trang 56 Sách bài tập Hóa 12 NCViết các phương trình hóa học. b) Xác định giá trị của...

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Xác định giá trị của m.. Câu 6.47 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 33. Nhôm

Có hỗn hợp bột kim loại Al và Fe. Nếu cho m gam hỗn hợp này tác dụng với dung dịch NaOH (dư) sinh ra một thể tích khí hiđro bằng thể tích của 9,6 g khí oxi (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 8,96 lít khí hiđro (đktc).

a) Viết các phương trình hoá học.

b) Xác định giá trị của m.

Đáp án

\({n_{{H_2}}} = {n_{{O_2}}} = {{9,6} \over {32}} = 0,3\left( {mol} \right)\)

Quảng cáo

– Khi cho hỗn hợp gồm Al và Fe vào dung dịch NaOH chỉ có Al phản ứng.

\(2Al + 2NaOH + 6{H_2}O \to 2Na[Al{(OH)_4}] + 3{H_2} \uparrow (1)\)

Theo (1), \({n_{Al}} = 0,2mol;{m_{Al}} = 27.0,2 = 5,4\left( g \right)\)

– Khi cho hỗn hợp vào dung dịch HCl, cả Al và Fe đều phản ứng.

\(2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2} \uparrow \)                (2)

\(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)                     (3)

\({n_{{H_2}}}\left( {2,3} \right) = {{8,96} \over {22,4}} = 0,4\left( {mol} \right)\)

Vì số mol của \({H_2}\) ở (1) bằng ở (2) nên \({n_{{H_2}}}\left( 3 \right) = 0,4 – 0,3 = 0,1\left( {mol} \right)\)

\({m_{Fe}} = 56.0,1 = 5,6\left( g \right)\)

Khối lượng của hỗn hợp ban đầu là: m = 5,4 + 5,6 = 11 (g).

Quảng cáo