Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.49 trang 57 Sách bài tập Hóa 12 NC Chỉ dùng...

Câu 6.49 trang 57 Sách bài tập Hóa 12 NC Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được mỗi...

Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được mỗi chất?. Câu 6.49 trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 34. Một số hợp chất quan trọng của nhôm

Có 3 chất rắn: Mg, Al, \(A{l_2}{O_3}\) đựng trong ba lọ mất nhãn. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được mỗi chất?

A. Dung dịch HCl.

Quảng cáo

B. Dung dịch \({H_2}S{O_4}\).

C. Dung dịch \(CuS{O_4}\).

D. Dung dịch NaOH.

Đáp án D

Quảng cáo